Professori Puolimatka: Translaki-kansalaisaloitteen hämäävä ihmisoikeusretoriikka

"Demokraattisen yhteiskunnan lainsäädännön ei tule perustua tieteenvastaiseen ideologiaan vaan järkiperusteisiin"

Kotimaa to 15.04.2021 23:14

"Yhteiskuntajärjestys muuttuu perustavalla tavalla, jos lainsäädännön sukupuolikäsitys muutetaan subjektiivisesti koettuun mielikuvaan perustuvaksi biologisten sukupuoliominaisuuksien sijasta, kuten Marinin hallitusohjelmassa ja äskettäin käynnistetyssä translaki-kansalaisaloitteessa vaaditaan", varoittaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka.

10.4.2021 päivätyssä Keskisuomalainen -lehden blogissaan "Translaki-kansalaisaloitteen hämäävä ihmisoikeusretoriikka" Puolimatka ottaa kantaa Marinin hallituksen ohjelmaan muuttaa lainsäädännön sukupuolikäsitys itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi ja juuri liikkeelle laitettuun translaki-kansalaisaloitteeseen, jossa lisäksi vedotaan perus- ja ihmisoikeuksiin.

Marinin hallituksen tarkoituksena on säätää “itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta".

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että "vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta".

"Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika", hallitusohjelmassa tarkennetaan.

Tiistaina 6.4.2021 pantiin alulle Oikeus olla -niminen kansalaisaloite translain uudistamiseksi, joka saavutti tavoitteen päivässä keräten tarvittavat 50 000 allekirjoitusta kokoon jo keskiviikkoiltaan mennessä 7.4.2021 ja se etenee nyt eduskunnan käsittelyyn.
Vauhdilla 50 000 kannattajaa kerännyttä kansalaisaloitetta hehkuttivat arvatenkin Yle, Helsingin Sanomat, MTV Uutiset, Iltalehti  ja Ilta-Sanomat.

Aloitteen taustalla on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava Trans ry, joka on perustettu 27.6.2020. Verkkosivuillaan Trans ry ylpeilee olevansa "antirasistinen järjestö", joka saa innoituksensa "vahvasta transaktivismin perinnöstä", ja sen "toiminnassa aktivismi ja asiantuntijuus kulkevat käsi kädessä".

Oikeus olla -kansalaisaloite pyrkii saamaan Suomeen translain, joka kunnioittaa kaikkien juridista sukupuoltaan korjaavien henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Pääministeri Marinin hallitusohjelmasta poiketen Oikeus olla -kansalaisaloite vaatii täyttä itsemääräämisoikeutta sekä lasten perus- ja ihmisoikeuksien noudattamista perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, kuvaillaan Trans ry:n sivuilla.

Suomen nykyinen translaki on vuodelta 2003 ja sukupuolen vahvistamisen edellytykseksi on asetettu lääketieteellinen selvitys, lisääntymiskyvyttömyys sekä 18 vuoden ikä.

Aloitteessa esitetään, että translaista tulee poistaa vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja
lääketieteellisestä diagnoosista edellytyksenä sukupuolen juridiselle korjaamiselle.

Kansalaisaloitteen esityksen mukaisesti vaaditaan myös, että sukupuolen vahvistamisesta tulee
ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Tätä nuorempien kohdalla vahvistamisen esitetään vaativan huoltajan suostumuksen.

Kansalaisaloitteen esityksen mukaisesti juridisen sukupuolen vahvistamisesta tulisi siis
ilmoitusmenettelyllä toteutettava ratkaisu, johon ei sisällytettäisi enää lääketieteellisen diagnoosin vaatimusta.

Nykyisin kehoaan silponeelta/muutaneelta ihmiseltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä, jotta hänen sukupuolensa voidaan vahvistaa väestötietorekisteriin.

Väestörekisteristä tulisi aloitteen mukaan poistaa myös niin sanottu "transrekisteri" eli luettelo sukupuoltaan juridisesti korjanneista henkilöistä.

Aloite ei ota kantaa sukupuolenkorjaukseen mahdollisesti kuuluviin lääketieteellisiin hoitoihin.
"Katsomme, että näistä tulee säädellä erikseen parhaan saatavilla olevan kansainvälisen tiedon
mukaisesti, jonka lisäksi katsomme, että lääketieteellinen ja juridinen transitio tulee irrottaa toisistaan", Trans ry:n sivuilla todetaan.

Trans ry katsoo, että Oikeus olla -kansalaisaloitteessa esitetty malli toteuttaa perus- ja ihmisoikeuksia hallitusohjelman mukaista uudistusta paremmin.

Trans ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson selittää Ylelle, että hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita ei koettu riittäviksi. Hallitusohjelmasta poiketen kansalaisaloitteella
halutaan siis sallia sukupuolen vahvistaminen omalla ilmoituksella jo 15-vuotialle ja tätä nuoremmille huoltajan suostumuksella, kun hallituksen näkemyksen mukaan tämä taas olisi mahdollista vain täysi-ikäisille eli 18 vuotta täyttäneille.

"Erityisesti katsomme, että esittämämme porrastettu malli jolla sukupuolen juridinen vahvistaminen laajennetaan koskettamaan myös alaikäisiä on YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, joka sitoo myös Suomea, mukainen.

Perustamme näkemyksemme muun muassa YK:n lasten oikeuksien komitean lausuntoihin sekä
Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja Lapsiasiavaltuutetun lakimiehen kommentteihin", Trans ry:n sivuilla selostetaan kohdassa Oikeus olla -kansalaisaloite pähkinänkuoressa.

Trans ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson kertoo, että "varsin laaja taustatyö on tehty ja aloite huolellisesti laadittu" ja iloitsee aloitteen saamasta suosiosta.

"Emme osanneet edes unelmoida, että saavuttaisimme tämän määrän näin nopeasti", Eriksson
kommentoi Ylelle ja kiittelee täysin vapaaehtoisvoimin toteutettua hanketta.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Julia Peltonen tosin huomauttaa, että kansalaisaloitteen tukena on laaja kirjo yhdistyksiä laidasta laitaan ja esimerkiksi poliittisia nuorisojärjestöjä vasemmistonuorista kokoomusnuoriin.

Tästä syystä Peltonen pitää mahdollisena, että aloite myös hyväksytään, kun se menee eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta.

Iltalehti on kertonut aiemmin, että translain uudistamiseksi asetettaisiin työryhmä, jonka on määrä saada työnsä valmiiksi joulukuussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö onkin asettanut työryhmän, joka on alkanut maaliskuussa valmistella lakiesitystä, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta.

Hallituksessa ei ole yksimielisyyttä siitä, tehdäänkö juridisen sukupuolen korjaamisesta pelkkä
ilmoitusasia, vai pyritäänkö sitä hillitsemään vaatimalla perusteellisia selvityksiä ja harkinta-aikaa. Vielä avoinna on myös kysymys siitä, sallitaanko sukupuolen vahvistaminen ulottaa alaikäisiin.

Suomen nykyinen translaki on saanut sekä kotimaista että kansainvälistä kritiikkiä.
Sitä on pitkään arvosteltu ihmisoikeuksia loukkaavana. Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa Euroopan neuvosto, ihmisoikeusvaltuuskunta ja perustuslakiasiantuntijat .

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka tarttuukin tuoreessa blogissaan juuri perus- ja ihmisoikeuksiin, joihin translaki-kansalaisaloitteessa vedotaan "oikeudenmukaisemman translain saamisen puolesta".

Puolimatka nostaa esiin juristi Karin Cederlöfin esittämät huolenaiheet, jotka myös hän näkee
haasteellisina Oikeus olla -kansalaisaloitteessa. Cederlöf kirjoittaa Twitterissä 10.4.2021:

"Aloitteessa vedotaan perus-ja ihmisoikeuksiin, mutta sen kaikki vaatimukset eivät yksiselitteisesti nojaa ihmisoikeusvelvoitteisiin. Perus- ja ihmisoikeudet eivät esim. velvoita perustamaan järjestelmää, jossa sukupuoli olisi kaikille ilmoituksenvaraisesti määriteltävissä.”

Puolimatka huomauttaa, että lainsäädännön sukupuolikäsityksen muuttaminen subjektiiviseen
mielikuvaan perustuvaksi ei koskettaisi pelkästään transhenkilöitä, vaan kaikkia kansalaisia.
Näin katsoo niin ikään juristi Karin Cederlöf:

"Oikeus vaihtaa sukupuolensa ilmoituksella ei koskettaisi vain transsukupuolisia ihmisiä, sillä aloitteen myötä kuka vain voisi vaihtaa sukupuolensa, ilman kriteereitä. Sukupuoli on keskeinen yhteiskuntapoliittinen käsite. Jos sen sisältöä muutettaisiin ehdotetulla tavalla,
vaikutukset eivät rajautuisi vain transhenkilöihin."

Tapio Puolimatka on samaa mieltä Karin Cederlöfin perustelujen kanssa myös siinä, että
yhteiskuntajärjestys ja ihmisoikeuksien puolustaminen edellyttävät tietoa biologisesta sukupuolesta.

Karin Cederlöf korostaa: ”Jos kuka vain vapaasti voisi ilmoittaa kokemansa sukupuolen valtiolle, sukupuolimerkintä väestötietojärjestelmässä vaihtuisi ainakin osittain rekisteriksi sukupuoli-identiteeteistä. Rekisteri kuvaisi ihmisten subjektiivista kokemusta itsestään.

Valtiolla on kuitenkin ollut intressi pitää kirjaa nimenomaan todettavissa olevasta, biologisesta
sukupuolesta, koska se vaikuttaa asioihin kuten terveydenhuoltoon, sairastavuuteen, rikollisuuteen, työelämään jne.

Politiikan tueksi ja eri ryhmien oikeuksien edistämiseksi tarvitaan tilastotietoa, joka vastaa materiaalista todellisuutta.

Biologinen sukupuoli on muodostanut perustan esim. tasa-arvolaille, jonka tarkoitus mm. on edistää naisten asemaa. Jos sukupuoli merkitsee käsitteenä väestöryhmän sijaan identiteettiä, miten tähän väestöryhmään kuuluvien ihmisten oikeuksia voidaan lainsäädännössä edistää?”

Puolimatka viittaa blogissaan lisäksi Rhode Islandin sukupuoli- ja naistutkimuksen professori Donna M.

Hughesiin, jonka mukaan mielikuvat tai tunteet eivät ole oikeutettu peruste ihmisoikeuksille.

”Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkuuteen, kansalaisoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Mutta oikeudet perustuvat lakeihin, totuuteen ja tieteelliseen todellisuuteen – – ei mielikuviin ja tunteisiin", Donna M. Hughes tähdentää.

"Hughes kritisoi pyrkimystä antaa yksilölle oikeus määrätä juridinen sukupuolensa omien tunteidensa perusteella, koska kansalaiset tällöin pakotetaan elämään mielikuvitusmaailmassa.
Tämän mielikuvitusmaailman harhauttamiksi joutuneet nuoret voivat päätyä tuhoamaan terveyttään hormonihoidoilla ja leikkauksilla kuvitellessaan voivansa niiden avulla vaihtaa sukupuoltaan. Näin lapsille ja nuorille voidaan tuottaa korjaamatonta vahinkoa ja suurta kärsimystä", Puolimatka muistuttaa.

Hughesin mukaan “poliittinen vasemmisto syöksyy päätä pahkaa omaan valheelliseen
mielikuvitusmaailmaansa – – jonka todellisia uhreja ovat todelliset lapset. Mielikuva sukupuolenvaihdon mahdollisuudesta, uskomus, että ihminen voi vaihtaa sukupuoltaan, joko miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi, leviää poliittisen vasemmiston keskuudessa ilman että sitä vakavasti kyseenalaistettaisiin”.

Erityisen tärkeää on huomata professori Tapio Puolimatkan esittämät huolenaiheet myös Marinin hallitusohjelmaa kohtaan.

"Vaikka juristi Karin Cederlöfin asiantunteva kritiikki on suunnattu nimenomaan translaki-
kansalaisaloitetta vastaan, monet sen olennaiset huomiot soveltuvat yhtä lailla Marinin hallituksen ohjelmaan säätää itsemääräämisoikeuteen perustuva laki sukupuolen vahvistamiseksi", Puolimatka alleviivaa.

Puolimatka on täysin perustellusti tuonut esiin Marinin hallituksen ajaman translain uudistuksen mahdollisia vahingollisia seurauksia.

25.2.2021 päivätyssä Keskisuomalainen -lehden blogissaan "Altistaako uusi translaki mielikuvien avulla toteutetulle manipulaatiolle?" Puolimatka panee merkille Marinin hallitusohjelmaan kirjatun "sukupuolen korjaamisen harkinta-ajan":

"Harkinta-ajan jälkeen yksilöllä olisi oikeus itse päättää juridinen sukupuolensa täysin riippumatta hänen objektiivisesti havaittavista biologisista sukupuoliominaisuuksistaan.
Tämän muutoksen jälkeen juridinen sukupuoli ei enää kertoisi mitään henkilön todellisesta sukupuolesta. Näin syntyisi erikoinen tilanne, että virallinen dokumentti voisi antaa henkilöstä informaatiota, joka olisi ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Tähän asti on lähdetty siitä, että viranomaismerkintöjen tarkoituksena on kertoa tosiasioista, ei ihmisten käsityksistä tai toiveista."

Professori Puolimatka ennakoi, että muuttamalla lainsäädännön sukupuolikäsityksen subjektiiviseen itsemäärittelyyn perustuvaksi valtiovalta pakottaisi meidät enenevässä määrin elämään harhatodellisuudessa: joutuisimme kohtelemaan joitakin biologisia miehiä naisina ja joitakin biologisia naisia miehinä.

"Onko tarkoituksena vähitellen totuttaa meitä elämään yhteiskunnassa, jossa todellisuus ei riipu sen omasta rakenteesta vaan valtion päätöksestä?" Puolimatka peräänkuuluttaa.

Puolimatka näkee translain muutoksen johtavan fyysisestä todellisuudesta ja elämän realiteeteista irtautumiseen:

"Kun nainen ja mies määritellään laissa ruumiittomiksi henkilökohtaisiksi valinnoiksi, kadotetaan kosketus fyysiseen todellisuuteen ja menetetään ne sanat, joita tarvitaan fyysisen todellisuuden kuvaamiseen. Valtio pakottaa yksilön toimimaan sellaisten käsitysten ehdoilla, jotka ovat vastakkaisia hänen havaitsemilleen tosiasioille ja hänen tiedostamilleen eettisille periaatteille."

Puolimatka painottaa, että kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, yhteisö menettää kykynsä erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys.

"Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan."

Näin meidät altistetaan hallituksen mielikuvamanipulaatiolle, koska ”hallitus sivuuttaa luonnolliset identiteetit”, kuten biologisen äitiyden ja isyyden, naiseuden ja mieheyden, ja korvaa ne subjektiiviseen mielentilaan perustuvilla juridisilla identiteeteillä, jotka voivat olla ristiriidassa todellisuuden kanssa, Puolimatka havainnollistaa.

Yhtenä sukupuolikäsityksen muutoksen seurauksena professori Puolimatka nostaa esiin naisten oikeudet:

"Kaikki naisten yksityisyyden turvaksi rakennetut erityisjärjestelyt ja -alueet vähitellen menettävät merkityksensä, koska niihin saavat pääsyn kaikki biologiset miehet, jotka syystä tai toisesta päättävät määritellä itsensä naisiksi. On mahdotonta suojella naisten oikeuksia, jos lainsäädäntö määrittelee naiseksi jokaisen, joka subjektiivisesti väittää kokevansa itsensä naiseksi.

Jos lainsäädännössä ja yhteiskunnallisissa toimintaohjelmissa virheellisesti pidetään sukupuoli-identiteettiä sukupuolen vastineena, miespuolinen henkilö voi milloin tahansa vaatia itselleen naisille kuuluvia oikeuksia, suojaa ja pääsylupia", Puolimatka huomauttaa.

Tämä riistää Puolimatkan mukaan "automaattisesti naisilta heidän oikeutensa sukupuoliperustaiseen yksityisyyteen ja suojaan".

"Sukupuolen itsemäräämisoikeuteen perustuva translaki ulottaisi näin miesten etuoikeudet monille sellaisille alueille, jotka oli aikaisemmin varattu pelkästään naisille.

Näin luotua harhatodellisuutta ajetaan itsemääräämisoikeuden nimissä, vaikka käytännössä
itsemääräämisoikeus radikaalisti rajoittuu: naisella ei enää ole oikeutta estää biologisia miehiä tulemasta naisten pukuhuoneisiin, suihkutiloihin tai turvakoteihin.

Hänet pakotetaan kohtelemaan biologisia miehiä naisina. Tätä puolustellaan tasa-arvolla, vaikka naisten ja miesten biologinen voimaepätasapaino merkitsee sitä, että naiset altistuvat kaltoin kohtelulle, mikä oli alun perin syy erityisille naisten suojaksi tarkoitetuille alueille ja järjestelyille", Puolimatka kiteyttää.

Vaikka hallitusohjelman mukaan oikeus määrätä sukupuolensa on tarkoitus rajoittaa täysi-ikäisiin, monet poliittiset vaikuttajat kuitenkin haluaisivat ulottaa tämän oikeuden myös lapsiin.

Tapio Puolimatka mainitsee  27.3.2021 blogissaan "Lapset sukupuoli-ideologian uhreina" esimerkkinä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen, joka vaatii valtioneuvostolle 21.1.2021 antamassaan lausunnossa vahvistamaan lasten sukupuolta koskevaa itsemääräämisoikeutta eli ”lasten oikeutta omaan koettuun sukupuoleen – – niin lainsäädännöllä kuin muillakin keinoin”.

Tapio Puolimatka täsmentää, että lapsiasiavaltuutettu ei tarkastele lapsen halua muuttaa sukupuoltaan kehityspsykologisena tai psykiatrisena ongelmana vaan identiteettinä ja ihmisoikeutena.

Puolimatka on tietoinen siitä, että lapsiasiavaltuutettu ja hänen lakimiehensä Sonja Vahtera kannattavat uutta ideologiaa, jonka mukaan ”sukupuolenvaihdos ei ole enää lääketieteellinen kysymys; siitä on tullut identiteetti”.

"Lapsista ja nuorista halutaan tehdä tämän uuden ideologian koehenkilöitä", Puolimatka selventää.

Professori Puolimatka on sitä mieltä, että jos lapsiasiavaltuutettu tarkastelisi suomalaistyttöjen
lisääntynyttä sukupuoliahdistusta psykiatrian tai vaikkapa sosiaalipsykologian näkökulmista, hän ehkä vaatisi hallitusta teettämään selvityksen nuorten sukupuoliahdistuksen lisääntymisestä, kuten Ruotsissa ja Englannissa on tehty.

"Hän kuitenkin sivuuttaa tämän näkökulman. Hän ei näe ongelmaa siinä, että mm. autistiset,
masentuneet ja kiusatut tytöt alkavat yhtäkkiä haaveilla rintojen poistosta ja hormonihoidoista", Puolimatka toteaa.

Puolimatka kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Palveluvalikoimaneuvoston (Palkon) näkökulma on erilainen. Sen tuoreiden hoitosuositusten mukaan sukupuoliristiriidasta kärsivien ”ensivaiheen hoito on kaikissa ikävaiheissa psykososiaalinen tuki”.

Puolimatkan mukaan syynä on se, että ”sukupuoliristiriidasta kärsivillä on keskimääräistä enemmän psykiatrista sairastavuutta kuten masennusta ja sosiaalista ahdistuneisuutta ja näiden hoito tulee olla järjestettynä ennen sukupuoli-identiteetin selvittämistä ja tarvittaessa sen aikana”.

"Palkon suositukset perustuvat laajaan tutkimusaineistoon. Nuorten identiteetti on vielä kehittymässä.

Psyykkisten ongelmien tai traumojen vääristämän identiteetin tukeminen vanhempien kasvatusoikeuden kustannuksella on ideologista sinisilmäisyyttä.

Ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden käsitteitä käytetään harhaanjohtavalla tavalla, jos niiden nimissä masentuneet ja ahdistuneet nuoret erotetaan vanhempiensa ohjauksesta ja harhautetaan hoitoihin, jotka tekevät heistä elinikäisiä potilaita", professsori Puolimatka tietää.

Translakihullutusta viedään kaikkialla systemaattisesti astetta pidemmälle ja tällaisen
"itsemääräämisoikeuteen" perustuvan lain pohjalta annetaan lupa turvautua ”lastensuojelullisiin toimenpiteisiin” ja lapsia voidaan ottaa pois heidän vanhemmiltaan, jos he eivät hyväksy heidän lapsiensa päätöstä vaihtaa sukupuoltaan.

Tällaisista tapauksista on kertonut Oikea Media esimerkiksi 24.3.2019 julkaistussa artikkelissaan "Sukupuolen vaihtamista markkinoidaan nyt aggressiivisesti valheilla - kohderyhmänä lapset ja nuoret".

Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka korostaa, että kyseessä on ideologinen hyökkäys perhettä, vanhempien kasvatusoikeuksia ja lasten hyvinvointia vastaan:

"Alaikäinen ei saa ostaa tupakkaa, mutta hänelle sallittaisiin sukupuolenkorjaushoidot, jotka estävät häntä koskaan saamasta omia lapsia ja tekevät hänestä jatkuvaa hoitoa tarvitsevan potilaan eliniäkseen."

Toteutuessaan ”itsemääräämisoikeuteen” perustuva translaki vie yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan.

Se poistaa vanhemmilta oikeuden ohjata lapsiaan päätöksissä, joita lapset ovat vielä epäkypsiä
tekemään, Tapio Puolimatka kirjoittaa 7.3.2019 Oikean Median blogissaan "Hyväksytkö, että lapsesi voidaan ottaa sinulta pois, jos vastustat hänen sukupuolenvaihdostaan?".

Voidaksemme arvioida seurauksia laista, jossa sukupuoli määräytyy henkilön oman
itsemääräämisoikeuden pohjalta - kuten Marinin vihervasemmistohallituksen ohjelmana on muuttaa lainsäädännön sukupuolikäsitys itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi - Tapio Puolimatka pitää järkevänä tarkastella nimenomaan vastaavien lakien seurauksia muissa maissa.

Hän ottaa valaisevaksi esimerkiksi Kanadan, jossa vastaavia lainsäädännöllisiä muutoksia on tehty jo aikaisemmin.

Helmikuussa 2019 Brittiläisen Kolumbian korkein oikeus päätti, etteivät vanhemmat voi estää 14-vuotiasta tytärtään saamasta testosteronihoitoja.

Oikeuden mukaan vanhemmat syyllistyvät ”perheväkivaltaan”, jos he nimittävät tytärtään tytöksi tai kutsuvat häntä hänen alkuperäisellä nimellään.

Puolimatka huomauttaa, että kun Kanadassa vuonna 2017 säädettiin laki (Bill C16), joka kielsi syrjinnän sukupuoli-identiteetin perusteella, maailmankuulu psykologian professori Jordan Peterson ennusti, että lain soveltaminen johtaisi vakaviin sananvapauden rajoituksiin.

Vaikka Petersonin arviota kritisoitiin ja sitä pidettiin epärealistisena, viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet hänen olleen oikeassa.

Lääketieteellistä sukupuolenvaihdosta läpikäyvän tytön (A. B.) isä Robert Hoogland (C. D.) vangittiin 16.3. 2021 syytettynä oikeuden halventamisesta, koska hän oli jättänyt noudattamatta Brittiläisen Kolumbian korkeimman oikeuden hänelle 27.2. 2019 antamaa päätöstä.

Oikeusistuin määritteli AB:hen kohdistuvaksi perheväkivallaksi, jos joku hänen perheenjäsenensä kutsuu häntä syntymänimellä, kutsuu häntä tytöksi – – tai rohkaisee häntä luopumaan sukupuoliahdistuksen hoidoista. Oikeus päätti vahvistaa näitä kieltoja sallimalla isän pidättämisen ilman pidätyslupaa, jos isä näyttäisi jatkavan ”väkivaltaista” käyttäytymistään.

Kun Robert Hoogland julkisesti protestoi tätä isän kasvatusoikeuden loukkausta vastaan, hänet vangittiin ja hän on ollut 12.4.2021 oikeudessa syytettynä “perheväkivallasta” tytärtään kohtaan, koska hän on kutsunut tytärtään tyttäreksi välittämättä oikeuden päätöksestä, Puolimatka kertoo.

Jordan Peterson twiittasi 18.3.2021:
“Ne jotka pitivät näkemystäni Bill C16: sta pelotteluna, sanoivat, ettei näin voisi koskaan tapahtua. Luin lain ja ymmärsin, että päinvastoin, näin väistämättä tapahtuisi.”

Tapio Puolimatka toi esiin tällaisen turmiollisen lain karmivat seuraukset Kanadassa julkisuuteen myös Alfa TV:llä 31.3.2021 Alfastudiossa, kun aiheena oli "Sukupuoli ja lainsäädäntö".

Studiossa keskustelemassa sukupuolen roolista nyky-yhteiskunnassa ja uudesta translakiehdotuksesta olivat kansanedustajat Matias Mäkynen (sd.) ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps.) sekä professori Tapio Puolimatka Jyväskylän yliopistosta.

Puolimatka on selvillä siitä, että uusi translakiehdotus seuraa maailmanlaajaa muotia sukupuolikäsityksen muuttamiseksi subjektiiviseen mielentilaan perustuvaksi. Professori Tapio Puolimatka tietää, että tällainen muutos ei palvele niiden etua, joiden oikeuksia sen
väitetään puolustavan.

"Lainsäädännön sukupuolikäsityksen muutoksella on harhaanjohtava opetusvaikutus. Erityisesti nuoret saavat väärän viestin, jonka mukaan he voivat ratkaista ongelmansa 'korjaamalla' sukupuoltaan", Puolimatka selventää.

Koko yhteiskunnan kannalta lakiesitys on Puolimatkan mielestä ongelmallinen, koska sen avulla valtio pakottaa meidät korvaamaan sukupuolen objektiiviset tosiasiat subjektiivisella mielikuvamaailmalla:

"Demokraattisen yhteiskunnan lainsäädännön ei tule perustua tieteenvastaiseen ideologiaan vaan järkiperusteisiin."

 

 

Tytti Salenius to 15.04. 23:14

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot