Blogi: Petteri Hiienkoski, pe 10.08.2018 20:43

Yliopistorehtori nakertamassa demokratian ja tieteen perusteita

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläisen lausunnot, jotka koskevat professori Tapio Puolimatkaa ja tämän kirjoitusta Kampanja pedofilian laillistamiseksi, ovat huolestuttavia sekä tämän oikeusturvan kannalta että yhteiskunnallisesti.

Ne näyttävät asenteellisuudessaan loukkaavan yleisiä oikeusperiaatteita, laillisuusperiaatetta ja hyvän hallinnon periaatteita, kuten yhdenvertaisuus- ja kohtuusperiaatetta. Rehtorin lausunnot eivät uhkaa ainoastaan sanan- ja mielipiteenvapautta vaan myös tieteen autonomista asemaa ja akateemista vapautta.

Kysymys on modernin tieteen kehitykselle sekä länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion toimivuudelle perustavista asioista.

Rehtorin kafkamaiset vaatimukset

– Professorin kielenkäytössä tai asenteellisuudessa ei saisi olla opetustilanteessa mitään huomautettavaa. Kukaan ei saisi kokea opetusta jotain ihmisryhmää arvostelevaksi, rehtori Hämäläinen edellytti Helsingin Sanomissa 4.8.2018.

Tuskinpa löytyy sellaista opettajaa, jonka kielenkäytössä tai asenteessa ei missään opetustilanteessa olisi ”mitään huomautettavaa”. Sellaista en muista ainakaan yhteiskuntatieteen enkä elokuvataiteen alalla kohdanneeni. Professoritkin ovat ihmisiä.

Rehtorin vaatimukset vaikuttavat kohtuuttomilta ja epätodellisilta – suorastaan surrealistisilta. Yliopistot, luontosalit, opetusmateriaalit, tutkimus- ja tenttikirjallisuus yms. ovat etenkin humanistisilla ja yhteiskunnallisilla tieteenaloilla ja kuvataiteen aloilla täynnä opetusta, jonka joku kokee "jotain ihmisryhmää arvostelevaksi" tai ei pidä sitä "kunnioittavana".

Mahdotonta, ettei näin olisi. Mieletöntä edes kuvitella, että sellainen kokeminen voitaisiin estää hallintopäätöksillä, sanktioilla tai valvontamenetelmillä. Kommunistisessa Neuvostoliitossa ja natsi-Saksassa tosin päästiin tieteen ja taiteen valtionohjauksessa varsin pitkälle.

Ihmiset ovat erilaisia ja kokevat asioita eri tavoin. Aina löytyy jotain, minkä joku kokee "jotain ihmisryhmää arvostelevaksi" tai ei pidä sitä ”kunnioittavana”.

Ihmiset myös ymmärtävät kunnioittamisen eri tavoin. Sitä, miten esimerkiksi niin sanotut ortodoksikristityt suhtautuvat Neitsyt Mariaan ja muihin edesmenneisiin pyhiin sekä näitä kuvaaviin ikoneihin, he kutsuvat ”kunnioittamiseksi”. Jollekin toiselle ”kunnioittaminen” tarkoittaa jotain ihan muuta.

Kunnioittaminen ei tässä yhteydessä kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, ettei asioista saisi olla eri mieltä eikä muista poikkeavia käsityksiä saisi esittää. Muussa tapauksessa ei enää kunnioitettaisi ainakaan niitä, joiden sananvapautta ja oikeutta esittää mielipiteensä rajoitetaan. Se olisi perusoikeuksia polkevaa totalitarismia.

Jäähyväiset moniarvoiselle demokratialle ja tieteen autonomialle

Länsimainen pluralistinen demokratia ja moderni tiede perustuvat moniäänisyydelle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Erilaisten, toisistaan poikkeavien käsitysten ja niiden perusteiden annetaan vapaasti kohdata ja kilpailla keskenään demokratian tai tieteen pelisääntöjen mukaisesti.

Totuudellisuus ja pyrkimys todenmukaisuuteen – silloinkin kun se ei kaikkia miellytä vaan jopa loukkaa – kuuluu näihin pelisääntöihin ja ainakin tieteessä sen "kovaan ytimeen". Avoimen tiedonvälityksen ja sananvapauden rajoittaminen sillä perusteella, että joku kokee sen arvostelevan jotain ihmisryhmää, on demokratian ja tieteen halventamista. Se on niiden kannalta tuhoisaa.

Tästä täytyy tietenkin erottaa esimerkiksi yllyttäminen rikokseen, kuten murhaan, tappamiseen tai muuhun väkivaltaan, kohdistuipa se mihin ihmiseen tai ihmisryhmään tahansa. Jos sen sijaan ryhdytään arvioimaan, mikä on ”yliopiston periaatteiden mukaista jokaista yksilöä ja ryhmää kunnioittavaa kielenkäyttöä”, mihin rehtori Hämäläinen lausunnossaan viittaa, joudutaan epävarmalle ja tulkinnanvaraiselle pohjalle. Se, että hän edes epäilee kielenkäytön sopivuutta professori Puolimatkan kirjoituksen kohdalla, on hälyttävää.

’Sallitun’ ja ’kielletyn’ kielenkäytön arvioiminen kuuluu totalitarismiin. Siitä seuraa henkisesti ja älyllisesti ahdasmielinen ja vainoharhainen ilmapiiri. Sellainen tuskin on eduksi millekään oppilaitokselle – saati luovuudelle, jota yleensä pidetään tieteen ja taiteen kehitykselle tärkeänä.

Jokainen kuuluu johonkin ihmisryhmään – yleensä useampaan. Lähinnä matemaattisia ja luonnontieteellisiä sekä teknisiä aloja lukuun ottamatta lähes kaikilla muilla tieteenaloilla opetuksessa on sellaista, mikä on jotain poliittista, aatteellista, uskonnollista, ideologista, etnistä, rodullista, kansallista, kulttuurista tms. ihmisryhmää arvostelevaa. Tai ainakin jotain, minkä joku voi sellaiseksi kokea.

Eikö Jyväskylän yliopiston rehtori tunne oman tieteenalansa, fysiikan lisäksi muita tieteen- ja taiteenaloja?

Sukupuolentutkimuksessa – joka aiemmin tunnettiin naistutkimuksena – on opetusta, minkä voi kokea miehiä arvostelevaksi. Monikulttuurisuustutkimuksessa on opetusta, minkä joku kokee kansallismielisiä arvostelevaksi. Ympäristötutkimuksessa on opetusta, minkä voi kokea jollain teollisuuden- tai tuotannonalalla työskenteleviä arvostelevaksi. Oikeustieteessä on opetusta, minkä joku kokee rikollisia arvostelevaksi. Lääketieteessä on paljonkin opetusta minkä voi kokea epäterveellisiä elintapoja harjoittavia arvostelevaksi. Jne. jne.

Jos tällaisen kokemuksen aiheuttajaa lähdetään rehtorin esittämin perustein syynäämään ja eliminoimaan, on se väistämättä valikoivaa. Jos yhtä ihmisryhmää ei saa mitenkään arvostella, saati että kukaan saisi edes kokea sellaista tapahtuvan, mutta toisia saa, johtaa se jälkimmäisten syrjintään. Ihmisryhmien kohtelu ei silloin ole tasapuolista. Joku tai jotkut on silloin nostettu arvostelun yläpuolelle.

Totalitarismissa tabuja salataan uhkauksilla ja sanktioilla

Valikoiva ja epätasapuolinen kohtelu ei kuulu avoimeen länsimaiseen demokratiaan ja oikeusvaltioon. Se on ominaista totalitaarisille yhteiskunnille, joissa määrättyjä asioita ja ihmisiä on kielletty arvostelemasta. Ne ovat tabuja eli niin sanottuja pyhiä lehmiä. Niiden merkitystä ei ole lupa kyseenalaistaa, riippumatta siitä, kuinka absurdeja tai tuhoisia ne ovatkin.

Epämääräisten kieltojen ja niiden noudattamisen taustalla ovat yleensä valtapoliittiset syyt: pelko hallitsevan aseman ja vaikutusvallan menettämisestä. Säännön noudattamista kytätään liipasinsormi herkkänä. Seuraukset sen rikkomisesta ovat yleensä vakavia. Pelkkä julkinen uhkauskin on tehokas pelote monille muille.

Jyväskylän yliopiston rehtori tuomitsi twiitissään 1.8.2018 Puolimatkan kirjoituksen suoralta kädeltä edes kuulematta tätä (ja kenties edes perehtymättä tekstin sisältöön) sekä esitti uhkauksen.

– Ryhdymme konkreettisiin toimenpiteisiin.

Rehtori konkretisoi uhkausta Helsingin Sanomissa 4.8.2018.

– Suomessa työsuhteen purkamisen kynnys on erittäin korkea, eikä Puolimatkalla ole yhtään kirjallista varoitusta taustalla. Keskustelemme yhdessä asiasta, minkä jälkeen meillä on normaalit työnantajan kurinpidolliset toimenpiteet käytössä.

Kurinpitotoimilla rehtori tarkoitti Helsingin Sanomien mukaan ”huomautusta, varoitusta tai työsuhteen päättämistä”. Lisäksi yliopistolla on rehtorin mukaan ”mahdollisuus puuttua Puolimatkan opetukseen”.

Nykyajan noitavainoissa mielikuvakampanjat polkevat läntisiä oikeusperiaatteita

Epämääräisten kieltojen – kuinka absurdeja tai tuhoisia ovatkin – noudattaminen perustuu pelkoon tulla ilmiannetuksi ja nolatuksi. Sen kaltaisessa ilmapiirissä syyllisyyttä tai syyttömyyttä osoittavat tosiasiat ovat toisarvoisia, jopa merkityksettömiä.

Rehtori perusteli Helsingin Sanomissa sitä, ettei ollut yhteydessä professoriin ennen tämän kirjoituksen tuomitsemista, sillä ”että selittäminen ei auta”.

Kun katsoo kirjoituksen sisältöä ja sen aiheuttamaa mielipahaa laajassa osassa väestöä, ei se ehkä enää selittämällä parane, että mitä on oikeasti tarkoittanut.

Kun länsimaisista oikeusperiaatteista on luovuttu, syyllisyyteen riittää mielikuva. Tässä tapauksessa se on mielikuva siitä, että on aiheutunut ”mielipahaa laajassa osassa väestöä”.

Ilmiö on perusteiltaan sama kuin muinoin noitavainoissa. Länsimaisessa demokratiassa sille kuuluvasta tehtävästään luopuneella valtamedialla – joka ei ole kiinnostunut niinkään todenmukaisesta ja tasapuolisesta uutisoinnista kuin poliittisesta vaikuttamisesta ja yleisön manipuloimisesta – on keskeinen merkitys. Se osallistuu nykyajan noitavainoihin luomalla ja vahvistamalla sen mukaisia mielikuvia sekä vaikenemalla niihin sopimattomista faktoista.

Länsimaisessa demokratiassa, jossa valtiovalta kuuluu kansalle, äänestäjillä on oikeus tietää totuus – koko totuus eikä vain toista puolta siitä. Valtamedialla puolestaan on velvollisuus kertoa tuo totuus eikä vain puolitotuuksia. Piilototalitaristisessa näennäisdemokratiassa sillä on kuitenkin samankaltainen rooli kuin salaisella poliisilla avoimen totalitaarisissa valtioissa. Kytätä ja tuomita.

Valtamedian luomaa mielikuvaa professori Puolimatkasta ja hänen kirjoituksistaan on sosiaalisessa mediassa edelleen vahvistettu. Queer-aktivistien Facebook-ryhmästä ilmeisesti sai alkunsa myös nyt käynnissä oleva kampanja hänen vaientamisekseen.

Länsimaisen kulttuurin perusteita puolustettava

Jyväskylän yliopiston rehtorin lausunnot ovat osa länsimaisen kulttuurin murrosta. Perustuslaillista kansanvaltaa ja yliopistolaitosta haastetaan poliittisideologisin motiivein entistä rajummin ja niiden perusteita horjutetaan yhä vakavammin. Se ei ole ainutkertaista historiassa.

Demokratian ja oikeusvaltion muodolliset rakenteet ovat kuitenkin edelleen olemassa. Niin kauan kuin nämä puitteet toimivat olennaiselta osin, niitä kannattaa käyttää länsimaisen demokratian ja tieteen perusteiden puolustamiseen ja turvaamiseen myös tuleville sukupolville. Esimerkit ulkomailta osoittavat ettei se ole helppoa; se on kuitenkin mahdollista.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja:

Onko tieteellinen tutkimus- opetus ja näitä koskeva sananvapaus vaarassa Yliopistoissamme? Vieraina kohuartikkelin kirjoittanut professori Tapio Puolimatka, sekä dosentti Arto Luukkanen ja valtiotieteiden maisteri Petteri Hiienkoski. Lisäksi kommentit kansanedustaja Päivi Räsäseltä. Alfastudio. AlfaTV 08.10.2018.

Jyväskylän yliopiston rehtori kommentoi professorin homovastaiseksi tulkittua tekstiä: ”Kukaan ei saisi kokea opetusta jotain ihmisryhmää arvostelevaksi”. Anni Hakama HS, Pihla Loula HS. Julkaistu: 4.8. 20:11 .

Professori Tapio Puolimatka: Kampanja pedofilian laillistamiseksi. OM Blogi: Vieraskynä , pe 27.07.2018 21:42.

Aiemmat kirjoitukset samasta aihepiiristä:

Kampanja poliittisesti epäkorrektin professorin vaientamiseksi. OM Blogi: Petteri Hiienkoski, to 09.08.2018 06:12.

Noitavaino Puolimatkaa vastaan. OM Blogi: Petteri Hiienkoski, ma 06.08.2018 00:08.

Petteri Hiienkoski pe 10.08. 20:43

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Ylen sokeat politrukit "natsijahdissa"

pe 07.12. 05:29

Kuka pelkää natseja?

su 09.09. 06:07

Vaiettu vehkeily ja Trumpin vaikeat valinnat

la 01.09. 19:52

Petri Jääskeläisen kirkollinen propagandatuutti

ke 22.08. 01:18

Yliopistorehtori nakertamassa demokratian ja tieteen perusteita

pe 10.08. 20:43

Kampanja poliittisesti epäkorrektin professorin vaientamiseksi

to 09.08. 06:12

Noitavaino Puolimatkaa vastaan

ma 06.08. 00:08

Räjähtävistä avaruuskivistä ydintuhon uhkaan

su 05.08. 06:35

Ylen kummallista sekoilua Trumpin globalisti-twiitistä

to 02.08. 23:01

YLE joutui tunnustamaan "Trump-bumpin"

la 28.07. 03:07

blogit

Vieraskynä

Kirja-arvio: Kiinalainen juttu

su 18.11.2018 00:00

Juha Ahvio

Sananvapaus on uhattuna Suomessa

to 06.12.2018 13:01

Professorin Ajatuksia

Kirjailijan helvettiin-toivotukset päätyivät lehden sivuille

la 08.12.2018 23:21

Jukka Hankamäki

Avoin kirje Uuden Suomen Markku Huuskolle ja Alma Medialle

la 08.12.2018 23:24

Petteri Hiienkoski

Ylen sokeat politrukit "natsijahdissa"

pe 07.12.2018 05:29

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Afrikan tulevaisuus huumeiden varjossa

su 09.12.2018 15:21

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Hyvää itsenäisyyspäivän aattoa!

to 06.12.2018 12:57

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Jani Toivola, vammaiset ja vihreä identiteettilässytys

to 20.09.2018 16:44

Heikki Porkka

Yle, YK, islam, Viro ja GCM

ma 10.12.2018 10:56

Olli Pusa

Länsimaiden perikato?

su 02.12.2018 22:56

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

Agendatoimittajat turvautuvat jo natsien propagandajohtaja Göbbelsin oppeihin

la 08.12.2018 18:28

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Tatuoitu nainen

la 08.12.2018 23:22

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40