Onko vihreiden masinoiman Puolimatkan vainon todellinen syy vihreiden omassa pedofiilimyönteisessä historiassa?

Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka on joutunut vihreiden poliittisen ajojahdin kohteeksi ja taustalla saattaa olla Puolimatkan tuore kirja: Seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret

Kotimaa to 01.11.2018 23:22
Jyväskylän yliopiston professori, Tapio Puolimatka

Puolimatkan kirjoitus ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi” (Oikea Media 27.7. 2018) on synnyttänyt valtakunnanlaajuisen kohun. Siihen ovat ottaneet kielteistä kantaa muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston rehtori, professoriliitto, Suomalainen Tiedeakatemia, Sexpo, Seta, väestöliiton Miila Halonen ja Raisa Cacciatore professorit Petri Luomanen ja Panu Raatikainen. Kohua on uutisoitu kaikissa suomalaisissa valtamedioissa.

Terävänä poliittisena toimijana ja kriitikkona tunnettu Ilari Kotimäki analysoi Keskisuomalaisessa (20.8.2018) Tapio Puolimatkaa vastaan suunnatun kohukampanjan käynnistäjänä olleen vihreä puolueorganisaatio:

”Vihreiden puoluetoimisto oli päässyt sellaiseen vauhtiin, missä ajatus ei enää pysynyt mukana. Vihreiden Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Irina Tuokko hyökkäsi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan päälle tavalla, mitä ei ennen Keskisuomalaisessa ole nähty. Tuokko ei syyttänyt sentään professori Puolimatkaa miesten hipelöinnistä ja takapuolelle taputtelussa, vaan väitti Puolimatkaa suoraan homoja demonisoivien lausuntojen johdosta homofobistiksi.

VIHREÄ TUOKKO unohti hyökkäyksessään mainita, että eduskuntavaalit lähestyvät ja että hän itse, juuri nyt Aallon eduskunta-avustajana toimivana, lähtee niihin juuri tässä roolissa.

... Luin kirjoituksen kahteen kertaan. En löytänyt edes suurennuslasin avulla Tuokon väittämiä. Luettuani Puolimatkan kyseisen blogin olen vakuuttunut, ettei vihreä joukkovoima ole edes lukenut ko. kirjoitusta tai ei ainakaan ole sitä ymmärtänyt. Tällaista on ollut vihreiden toiminta laajemminkin.”

Petteri Hiienkoski kiinnitti oman media-analyysinsa pohjalta huomiota siihen, että muutama päivä ennen kuin Jyväskylän yliopiston rehtori yliopiston nimissä sanoutui irti Puolimatkan kirjoituksesta, turkulainen vihreän poliitikko oli käynnistänyt sähköpostikampanjan, jonka tarkoituksena oli painostaa yliopiston rehtoria:

”Vihreiden opiskelijapoliitikko suositteli "vahvasti" kaikkia ryhmän jäseniä kirjoittamaan Jyväskylän yliopiston rehtorille ja "vaatimaan Jyväskylän yliopistoa tutkimaan asia ja alkamaan tarpeellisiin toimiin…" Tämä Turussa opiskeleva puolueaktiivi julkaisi kehotuskommentissaan myös rehtorin sähköpostiosoitteen yhteydenottojen helpottamiseksi.

” JYY:n hallituksen puheenjohtaja ja edustajiston puheenjohtaja, joka puolestaan on vihreiden kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, lähettivät yliopiston rehtorille 1.8.2018 vainoharhaiselta vaikuttavan kannanoton. Puolimatkan kirjoituksesta on näet vaikea löytää todellista perustetta siitä tehdylle tulkinnalle.”

Hiienkoski jatkaa:

”Seuraavan vuorokauden puolella 2.8.2018 kello 3:00 Keskisuomalainen julkaisi mielipidekirjoituksen, joka vaikutti olevan yhteydessä JYY:n kannanottoon. Sen oli kirjoittanut toinen vihreiden kaupunginvaltuutettu ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja. Hän oli myös SETA-aktivisti ja erityispedagogiikan opiskelija. Hänen mielipiteellään arvioitiin ilmeisesti olevan erityinen merkitys tavoitteen kannalta.

”Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ei syyttänyt Puolimatkaa ainoastaan "homofobiasta" vaan myös "homojen demonisoimisesta" ja "parjaamisesta". Mitään objektiivista näyttöä väittämiensä tueksi hänkään ei esittänyt. Lausunto perustui joko hänen kuvittelemiinsa tai todellisiin henkilökohtaisiin tuntemuksiin:

”– En koe omaa tiedekuntaani enää turvalliseksi tilaksi tai yhteisöksi itselleni, SETA-aktivisti julisti ikään kuin professori Puolimatka olisi kohdistanut häneen väkivaltaa tai uhkaillut sillä.

”Mielipidekirjoituksen ilmeisenä tarkoituksena oli toimia perusteluna JYY:n kannanotossa esitetylle vaatimukselle konkreettisista toimista, "joilla turvataan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tasa-arvoinen ja turvallinen opiskeluympäristö".”

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan vuonna 2013 Tuokko sanoo pidätelleensä kyyneleitä Puolimatkan luennolla. Hän ei kerro, mitä Puolimatka kyseisellä luennolla sanoi, joten Puolimatka ei ilmeisesti sanonut mitään kohun aiheeseen liittyvää. Puolimatka otti ensimmäistä kertaa kantaa sukupuolineutraaliin avioliittolakiin vasta 2014, jolloin eduskunnan lakivaliokunta pyysi häneltä siitä lausuntoa. Tuokon viisi vuotta vanha kokemus muistui hänelle mieleen sopivasti samaan aikaan kun vihreä liike käynnisti Puolimatkan vastaisen kampanjansa. Kannanottonsa avulla eduskuntavaaliehdokas Tuokko sai runsaasti palstatilaa Keskisuomalaisessa, jossa julkaistiin hänestä useita haastatteluja ja mielipidekirjoituksia sopivasti eduskuntavaalikampanjan alla.

Kotimäki siis arveli vihreän puolueorganisaation pyrkineen saamaan vaalikampanjalleen vauhtia ottamalla Puolimatkan maalitauluksi. Hiienkoski näki oman analyysina pohjalta vastaavia poliittisia motiiveja. Kumpikaan ei kuitenkaan antanut selitystä sille, miksi hyökkäyksen kohteeksi valittiin Puolimatkan pedofiliaa vastustava kirjoitus, johon yritettiin projisoida väitteitä, joita kyseisestä kirjoituksesta ei löydy edes suurennuslasilla, kuten Kotimäki totesi.

Yhdeksi syyksi sille, että vihreät hermostuivat Puolimatkan pedofiliaa käsittelevästä artikkelista, on nettikeskusteluissa esitetty vihreän liikkeen pedofiliamyönteinen menneisyys. Saksan vihreä liike pyrki viime vuosisadan loppupuoliskolla alentamaan seksuaalisia suojaikärajoja ja normalisoimaan pedofilian. Sittemmin puolue luopui tästä ohjelmasta. Esimerkiksi mtv.fi uutisoi aikoinaan, että ”Osa Saksan vihreistä ajoi puolueen perustamisvuosina lasten väkivallattoman seksuaalisen hyväksikäytön sallimista. - - Tuolloin kyse ei vielä ollut nykyisestä vihreästä puolueesta, vaan vihreiden ja muiden vaihtoehtoliikkeiden yhteisestä vaalilistasta. - - Osa vihreistä halusi 1980-luvulla, että seksuaalinen kanssakäyminen lasten kanssa ei enää olisi rikollinen ja rangaistava teko. - - Monet puolueen tunnetut perustajahahmot puhuivat nimenomaan seksistä lasten kanssa, ei lasten seksuaalisesta hyväksikäyttämisestä.” (https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/pedofiili-menneisyys-rassaa-saksan-vihreiden-vaalikampanjaa/2340798#gs.kj9H4Pg)

Toinen mahdollinen selitys voi olla, että vihreä puolueorganisaatio hermostui Puolimatkan kesäkuussa 2018 julkaisemasta kirjasta Seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret (KKJMK 2018), jossa Puolimatka muun muassa analysoi vihreän ideologian uusgnostilaisia juuria.

Puolimatka nojautuu kirjoituksessaan vihreiden historiaan perehtyneen Anna Bramwellin analyysiin, jonka mukaan nykyisen vihreän liikkeen aatteellisena taustana on uskomuksia, joita voidaan luonnehtia uskonnollisiksi. Vihreän aatteen seksuaalinäkemyksiin vaikuttaa monistinen ja panteistinen maailmankatsomus, jonka mukaan koko luomakunta on perimmäiseltä olemukseltaan yhtä.

Puolimatka päättelee tältä pohjalta:

”Vihreä aate tukeutuu monistiseen uskoon todellisuuden perimmäisestä ykseydestä. Tämän mukaan ihmisten ja muiden eläinlajien välillä ei ole ratkaisevaa eroa: ihmisellä ei ole erityisasemaa luonnossa.” Väitteidensä tueksi Puolimatka viittaa Vihreiden nuorten periaateohjelmaan, jossa todetaan: ”Ihmiset ja muut eläimet ovat yksilöitä, joilla on ainutlaatuinen kokemusmaailma. − − Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa ihminen ei yksisuuntaisesti hyödynnä eläimiä, vaan kaikilla lajeilla on yhdenvertaiset oikeudet lajityypilliseen käyttäytymiseen.”

Bramwellin analyysiin viitaten Puolimatka kirjoittaa, että ”vihreän aatteen mukaan samat oikeudet kuuluvat ihmisille, eläimille, kasveille ja jopa elottomalle luonnolle. Viime mainittu väite on kaikkein hätkähdyttävin, mutta se on yksi tärkeä osa ekologistista näkemystä.”

”Vetoamista todellisuuden perimmäiseen ykseyteen käytetään ekologistisessa ajattelussa perusteluna ihmislasten oikeuksien polkemiseen. Vihreä ideologia asettaa luonnon kokonaisuutena ihmisen edelle ja antaa ihmislapsille heikomman suojan kuin uhanalaisille eläimille: uhanalaisten eläinlajien oikeuksia suojellaan vahvemmin kuin syntymättömien ja vastasyntyneiden ihmislasten perusoikeuksia.” (s. 76-77)

”Lapsimyönteisen perhemallin vastainen vihreä ideologia sisältää näin paradoksin. Ihmislapsen yhteyttä omaan isäänsä ja äitiinsä pyritään aktiivisesti heikentämään hajottamalla ydinperhe ja purkamalla sitä tukeva lainsäädäntö, samalla kun puolustetaan eläinlajien oikeutta elää niiden luontaista kehitystä tukevassa elinympäristössä. Vihreä liike tukee sukupuolineutraalia lainsäädäntöä, joka poistaa lapsen oikeuden tuntea isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan: laki ei enää suojele isä-äiti-lapsi -kolmoissidosta. Näin vihreä ideologia heikentää ydinperhettä, jonka on tutkimuksissa osoitettu olevan ihmislapsen kehitystä parhaiten tukeva elinympäristö.” (s. 75)

Puolimatka katsoi kirjassaan vihreän ideologian edustavan uusgnostilaista uskonnollisuutta ja syytti sitä lasten oikeuksien polkemisesta. Olisiko tämä kirja todellinen syy siihen, että vihreä puolueorganisaatio päätti käynnistää kampanjan Puolimatkaa vastaan? Kohun kohteeksi valittiin ajankohtainen artikkeli, koska puolueorganisaatio ei halunnut vaalien alla suunnata huomiota kirjaan, joka avoimesti kritisoi vihreää ideologiaa ja syytti sitä lasten perustavia ihmisoikeuksia loukkaavasta politiikasta.


 

Jukka Rahkonen to 01.11. 23:22

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Venäjän toiminta

ti 09.08. 08:48

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08. 23:48

Mikko Paunio

V-median salatessa WEF:n pomon Klaus Schwabin sosiopatian ja pyrkimyksen maailmanvaltaan se samalla syyllistää WEF-kriitikot salaliittoteoreetikoiksi

su 07.08. 14:07

Heikki Porkka

Pahimmat ministerit palkitaan - mistä löydämme tulevaisuudessa Marinin ja Tuppuraisen?

to 21.07. 12:58

Tapio Puolimatka

Douglas Farrow: Kehittyvä Nowa Huta - globaali yhteiskunta, jossa kansalaiset ovat vain biometrisiä datapisteitä

to 07.07. 09:23

videot